Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument kierowany jest do podmiotów odwiedzających witrynę dostępną pod
adresem: https://www.miejscechyzne.pl/ zwaną w dalszej części dokumentu „Serwisem” oraz
do podmiotów z tego Serwisu korzystających. W niniejszym dokumencie zostały ujęte reguły
odnośnie gromadzenia, przetwarzania i dysponowania danych użytkowników Serwisu, które są
zbierane bądź to w sposób bezpośredni, bądź też za pomocą plików cookies (ciasteczka) lub
zbliżonych technologicznie rozwiązań teleinformatycznych.
Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO –
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

Informacje o administratorze danych osobowych.
Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest GRUPA
CHYŻBET sp. z o. o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000855865 z siedzibą: Chyżne 111, 34-481 Chyżne, legitymująca się
numerem NIP: 7352892372 oraz numerem REGON: 386906572.
Administrator posiada numer telefonu: +48(18)2631630, adres e-mail:
recepcja@miejscechyzne.pl
Wskazane wyżej dane umożliwiają nawiązanie kontaktu ze wskazanym Administratorem.

Zakres zbieranych danych.
1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem (formularz kontaktowy
obejmujący pola takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) i przekazanie mu Pani/a
danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią danej wiadomości.
Serwis zawiera także moduł rezerwacyjny umożliwiający rezerwację pokoi i domków i
dokonanie płatności przy użyciu systemu płatności elektronicznej PayU.
2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony
na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
3. Dane osobowe w ramach korzystania z Serwisu są przetwarzane w celu kontaktu z
odwiedzającymi, w tym obsługi rezerwacji dokonywanych na Serwisie, a także skutecznego
zawierania, realizacji i rozliczania umów zawieranych na odległość.
4. Serwis nie ma wpływu nad zakresem przetwarzania danych dokonywanych przez PayU jako
operatora systemu płatności elektronicznej wykorzystanej na Serwisie. Zasady ochrony
prywatności, w tym danych osobowych, PayU udostępnione są na zewnętrznej stronie
internetowej: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/

Filary ochrony danych osobowych w Serwisie:
1. Legalność − Serwis dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
2. Bezpieczeństwo − Serwis zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując
działania w tym zakresie.
3. Prawa Jednostki − Serwis umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich
praw i prawa te realizuje.
4. Rozliczalność − Serwis dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili
móc wykazać zgodność.
Źródło danych.
1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam
bezpośrednio od Pani/a.
2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę
sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku
Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis
sprawy.
3. Dane są udostępniane Administratorowi również poprzez korzystanie z Serwisu, rozumiane
jako składanie rezerwacji i kontakt związany z ich realizacją.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:
• analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz
dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• zawarcia umowy na usługi świadczone przez Serwis, w tym Administratora – w
szczególności w zakresie rezerwacji pokoi i domków, lub sfinalizowania działań
podejmowanych na żądanie użytkownika, zmierzających do jej zawarcia, takich jak
wykonanie stosownej opłaty za pośrednictwem usługi płatności internetowej PayU (art. 6
ust. 1 lit. b RODO);
• wywiązania się z ciążących Administratorze obowiązkach prawnych związanych z
rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
• udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia
korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie
uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art.
6 ust. 1 lit. a i f RODO),
• realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przetwarzaniu
danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).
Prawo do wycofania zgody.
Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych oraz pozostałych danych osobowych może
Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie

zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em, jak również utrudnić lub
uniemożliwić wykonanie umowy lub sfinalizowanie procesu jej zawiązywania.
Obowiązek lub dobrowolność podania danych
1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą zamówienia jest dobrowolne,
ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest
dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez
udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z
trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z
Serwisu.
Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych
Ma Pani/Pan prawo:
• żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15
RODO);
• żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w
odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
• żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
• żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - np. gdy zauważy
Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania
swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
• wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do
ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione
podwykonawcom, współpracownikom i pracownikom Serwisu (w tym recepcja oraz wedding
manager), kurierom (obsłudze logistycznej), operatorom pocztowym, obsłudze informatycznej,
dostawcy hostingu, dostawcy usługi finansowej (płatności elektroniczne), oprogramowania
użytecznego w prowadzeniu serwisu internetowego, dostawcy serwera poczty oraz kancelarii
prawnej obsługującej Serwis.

Czas przechowywania danych
Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia
sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej
realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz
podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie.
Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych
będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów
związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych
historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
W zakresie przekazywania danych osobowych do Państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych, Administrator informuje, iż korzysta z narzędzi do analizy ruchu
sieciowego – Google Analytics, prowadzonego przez podmiot zlokalizowany poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, legitymującego się stosownym stopniem ochrony. Regulamin
Google Analytics dostępny jest w języku polskim pod wskazanym adresem:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii
Serwis umożliwia gromadzenie informacji o podmiocie korzystającym z Serwisu za
pośrednictwem cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii. Informacje pobierane przez
te technologie są wykorzystywane do utrwalania określonych decyzji użytkownika (wybór
czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania aktualności sesji użytkownika,
zapamiętania hasła (za uprzednią zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu, którym
posłużył się podmiot korzystający ze stron oraz o jego wizycie. Pliki cookies mają na celu
zapewnienie bezpieczeństwa, jak i dostarczenie danych służących do analizy wizyt oraz
umożliwienie stosownego dostosowania treści Serwisu.
Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki cookie
zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiają
proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.
Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania
cookies, jednakże dezaktywacja cookies może spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu
Serwisu, a wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych jego usług. Użytkownik ma także
możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia
danych o jego wizycie.
Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem
plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych
powyżej celów. Administrator zastrzega przy tym, iż nie wykorzystuje on pozyskanych danych
z cookies do celów promocyjnych lub marketingowych.