Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ MIEJSCECHYZNE.PL

(zwany dalej: „REGULAMINEM”)

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania rezerwacji w ramach
świadczonej usługi drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Treść Regulaminu jest udostępniania każdemu nieodpłatnie.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej miejscechyzne.pl

§ 2. DEFINICJE

Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie ustalone zgodnie z
poniższymi definicjami:
1) Obiekt - Miejsce Chyżne, zgodnie z informacją przedstawioną na stronie internetowej
miejscechyzne.pl
2) Klient - oznacza każdą osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która spełnia wymagania
opisane w Regulaminie i korzysta z Usługi, w szczególności dokonuje rezerwację w
Systemie;
3) Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę;
4) Usługa - oznacza usługę rezerwacji w Obiekcie, świadczoną drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Klienta;
5) Usługodawca – GRUPA CHYŻBET sp. z o. o. z siedzibą: Chyżne 111, 34-481 Chyżne,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000855865, legitymująca się numerem NIP: 7352892372 oraz numerem REGON:
386906572;
6) Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej
obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie
usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego
przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w
całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
7) System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i
odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego;
8) System – System rezerwacji wdrożony przez Usługodawcę na stronie miejscechyzne.pl,
obsługiwany przez Usługodawcę, umożliwiający Klientowi dokonywanie rezerwacji
wybranych noclegów Obiekcie oraz dokonywanie płatności z tytułu rezerwacji;
9) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych
między systemami teleinformatycznymi.

§ 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI

1. Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, Usługodawca świadczy drogą
elektroniczną usługę rezerwacji wybranych noclegów w Obiekcie oraz umożliwia usługę
dokonywania płatności z tytułu rezerwacji realizowaną przed podmiot trzeci – to jest firmę
PayU.

2. Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego
zgodnie z treścią § 4 niniejszego Regulaminu.
3. Strona internetowa miejscechyzne.pl zawiera ponadto opisy w zakresie noclegów,
restauracji i atrakcji (zarówno tych dostępnych w Obiekcie, jak i okolicznych atrakcji poza
terenem Obiektu), a także opisy w zakresie organizacji wesel i przyjęć okolicznościowych.
4. Do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie, wymagane jest uzyskanie
połączenia z siecią Internet oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego
konta poczty elektronicznej.
5. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne, przy czym skuteczna rezerwacja wiąże się z
koniecznością uiszczenia płatności za pośrednictwem wdrożonego przez Usługodawcę
systemu PayU, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. REZERWACJA I JEJ ANULOWANIE

1. Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie unikalnego adresu poczty elektronicznej
oraz wypełnienie formularza rezerwacji udostępnionego w ramach Systemu Usługodawcy.
2. Rezerwacja przez Klienta obejmuje następujące kroki:
1) wybór noclegu w ramach oferty Obiektu, w oparciu o podane w Systemie dane i informacje,
w szczególności dostępność, termin i cenę rezerwacji noclegu;
2) wprowadzenie przez Klienta wymaganych danych i informacji za pomocą formularza
rezerwacji - w szczególności imienia i nazwiska, unikalnego adresu poczty elektronicznej
e-mail oraz numeru telefonu - w ramach Systemu udostępnionego na stronie internetowej
Obiektu;
3) potwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz złożenie
wymaganych oświadczeń. Niepotwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji
treści Regulaminu oraz niezłożenie wymaganych oświadczeń powoduje uniemożliwienie
kontynuowania procedury rezerwacji;
4) dokonanie płatności, na określonych warunkach;
5) po wpisaniu danych rezerwacyjnych i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu, Klient otrzyma
w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta
wiadomość potwierdzenie rezerwacji wraz z jej warunkami płatności oraz dodatkowymi
informacjami. Z momentem wysłania potwierdzenia, rezerwację uważa się za dokonaną.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rezerwacji w przypadku braku
wolnych noclegów określonego rodzaju w Obiekcie.

§ 5. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. W związku ze świadczeniem Usługi opisanej w niniejszym Regulaminie, Usługodawca
zobowiązany jest do:
1) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
2) świadczenia Usługi z należytą starannością.
2. W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usługi lub wskutek awarii
uniemożliwiającej jej realizację, Usługodawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą
starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności Systemu.
Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez
Klienta z Usługi oraz jakiekolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do
Systemu, awarią łączy telekomunikacyjnych, poza przypadkami gdy do takiego zdarzenia
doszłoby z winy umyślnej Usługodawcy.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej
Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
4. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi. W szczególności
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi
spowodowaną przyczynami technicznymi, konserwacyjnymi wobec Systemu oraz
leżącymi po stronie Klienta lub podmiotu trzeciego.

§ 6. OBOWIĄZKI KLIENTA
W związku z korzystaniem z Usługi, Klient zobowiązany jest do:
1) przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu;
2) przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie
obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej;
3) prawidłowego określenia danych Klienta, w tym w szczególności wymaganych w
trakcie rezerwacji;
4) niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach
bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z
Usługi;
5) nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu lub
systemów komputerowych osób trzecich;
6) niewykorzystywania Systemu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia
jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami
korzystania z Internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.
§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające
z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych
będących poza wpływem Usługodawcy.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi
wynikający z błędów przy dokonaniu, zmianie bądź anulowaniu rezerwacji przez Klienta.
3. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki
oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub
wynikające z następujących zdarzeń:
1) naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu;
2) niewłaściwego korzystania przez Klienta z Systemu, w szczególności korzystania z
Systemu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi
w ramach Regulaminu;
3) braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.
4. Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód
wyrządzonych Klientowi lub osobie trzeciej w wyniku lub w związku z korzystaniem przez
Klienta z Usługi, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub
związane z:
1) zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu Usługi lub jakiegokolwiek
oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta;
2) wprowadzeniem do systemu informatycznego Klienta jakiegokolwiek szkodliwego
oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanym ze zniszczeniem lub
uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Klienta.
5. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi
w związku z wadami (usterkami) Systemu, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem,
awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usługi
spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią)
Systemu lub jakiegokolwiek jego elementu.
6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
7. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę w postaci utraconych
korzyści Klienta.
8. Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności
Usługodawcy nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub
ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód
wyrządzonych Klientowi umyślnie.

§ 8. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby
Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy:
recepcja@miejscechyzne.pl
2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta,
adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w
związku z korzystaniem z Usługi.
3. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Usługodawcy,
na warunkach opisanych powyżej.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w
sprawie reklamacji. Usługodawca rozpatruje reklamacje przede wszystkim w formie
elektronicznej, poprzez kontakt e-mailowy.
5. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia,
Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w
wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym
mowa w § 8 ust. 4 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez
Usługodawcę.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zagadnienia przetwarzania danych osobowych i ich ochrony, w tym zasady wykorzystywania
tzw. ciasteczek (plików cookies) ujęte zostały w odrębnym dokumencie pod tytułem „Polityka
Prywatności”, opublikowanym na stronie https://www.miejscechyzne.pl/polityka-prywatnosci

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w
każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany
postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
1) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub
do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
2) konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia,
postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego
wpływ na treść Regulaminu;
3) rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Usługi lub Systemu.